تقویم آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد در تابستان 1401
نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد
کاشت درخت توسط مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج
برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولیت دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.
دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد با مشارکت فعالانه مدیران کل و معاونین استانداردسازی منطقه 3 برگزار شد.
نشست معاونت تدوین و ترویج به همراه مدیران با استان های منطقه یک
برگزاری جلسه شماره 184 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری دومین جلسه کمیته علمی بررسی گواهینامه نوع دوم
امکان استفاده از بستر سامانه ایده توسط ادارات کل سازمان ملی استاندارد
نتایج طرح جامع پرسشگری در سال 1399
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی متقاضیان گواهینامه نوع دوم
انتخاب اعضای کمیته علمی متقاضیان گواهینامه نوع دوم
اجرای الکترونیکی طرح پرسشگری
خبر برگزاری نشست مراکز آموزشی همکار
برگزاری جلسه شماره 147 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری جلسه شماره 143 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
1 2 3 4 5 6