کاشت درخت توسط مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج مبادرت به کاشت درخت نمودند.
در خصوص اهمیت درخت و پوشش گیاهی به صورت یک عرف عمومی و یک فرهنگ عمومی و با توجه به سیاست های کلی زیست محیطی،کارکنان دفتر آموزش و ترویج به همراه مدیرکل دفتر آموزش و ترویج جناب آقای دکتر فریبرز قریب، در اسفندماه 1400 مبادرت به کاشت درخت نمودند.