1400/9/30 سه‌شنبه

برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی


سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 1400/09/30 برگزار شد.

به گزارش دفتر آموزش و ترویج در تاریخ 1400/09/30 سومین شورای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در دفتر آموزش و ترویج، با حضور جناب آقای دکتر دهقانی، مدیر ارتباطات و ارزشیابی اداره کل آموزش صدا و سیما جهت استفاده از تجربه ها و دستاوردهای صدا و سیما در زمینه صیانت از زبان فارسی، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، نماینده معاونت ارزیابی کیفیت، نماینده نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع نساجی، چرم و بسته بندی و سلولزی و نماینده دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل برگزار گردید.