1401/4/15 چهارشنبه

نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد


نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد در اردیبهشت ماه 1401 برگزار گردید.

در نشست مورخ 1401/02/02 دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص کلیات توافق نامه آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد، در زمینه برگزاری دوره های آموزشی، عناوین دوره های آموزشی، تقویم آموزشی، انتخاب مدرسین و پایش دوره های آموزشی توافقاتی صورت گرفت.