1400/11/19 سه‌شنبه

برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد


دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.

 به گزارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد، دوره آموزشی " تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" به صورت مجازی از سوی دبیرخانه کمیسیون انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد (اشخاص حقیقی) برای کارکنان ادارات کل استاندارد استان ها، شاغل درحوزه "تائید صلاحیت اشخاص حقیقی" طبق جدول زمانی برگزار گردید. شایان ذکر است  این دستورالعمل تخصصی برای تعیین مراحل انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور پروانه کارشناس رسمی استاندارد برای واگذاری وظایف سازمان به این اشخاص، مطابق ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 تهیه و در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ 1400/03/31 به تصویب رسیده است .