جمعه 11 فروردین 1402   10:39:13
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
تقویم آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد در تابستان 1401
دفتر آموزش کارکنان در راستای اهداف آموزشی و برنامه های مصوب سالانه دوره های آموزشی تابستان سال 1041 را برگزار می کند. 


نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد
نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد در اردیبهشت ماه 1401 برگزار گردید.


کاشت درخت توسط مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج
مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج مبادرت به کاشت درخت نمودند.


برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.


1400/4/5 شنبه