1400/9/17 چهارشنبه
مقدمه نحوه بهره گیری از کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران برای تدریس

در راستاي جلب مشارکت متخصصين و اساتيد با تجربه در فرآيند اجراي آموزش هاي درون و برون سازماني، اين دفتر از بین همکاران متخصص و با تجربه در زمینه تدریس، افرادی را که مطابق با روش اجرایی نحوه بهره گیری از کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران برای تدریس به شماره مدرک 222/143/ر
، حدنصاب لازم را کسب نمایند، به عنوان مدرس همکار در حوزه هاي تخصصی سازمان احتساب نموده و در فرآيند اجراي آموزش هاي درون و برون سازماني از همکاری این افراد بهره برداری می نماید.  

لازم به توضیح است که اسامی مدرسین در زیرپورتال دفتر آموزش و ترویج جهت بهره برداری موجود می باشد.