1400/9/17 چهارشنبه
مستندات نحوه بهره گیری از کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران برای تدریس

1- 
درخواست مکتوب؛

2- تصوير مدرک تحصيلي معتبر مرتبط با زمينه فعاليت مورد تقاضا؛

3- 
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با سابقه تدریس در 6 دوره (حداقل سالیانه 2 دوره) در سه سال پیوسته منتهی به درخواست یا 10 دوره در 5 سال غیرپیوسته؛

یادآوری- در رابطه با کسانی که فاقد سابقه تدریس لازم هستند در استان با تأیید کمیته استانی (از طریق مصاحبه) و در ستاد با تأیید مدیرکل ستادی و مصاحبه دفتر آموزش قابل طرح و تصمیم گیری در کمیته ستادی می باشد.

4-
مستندات مرتبط با سوابق شغلي؛

یادآوری- داشتن حداقل 3 سال سابقه شغلی مرتبط در موضوع مورد آموزش برای مدرسین دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا و حداقل 6 سال سابقه شغلی برای مدرسین دارای مدرک تحصیلی لیسانس الزامی است.

5- 
پیشنهاد سرفصل محتوايي تدریس در دوره‌هاي آموزشي؛

6- مستندات مربوط به سوابق تدريس و سخنراني هاي‌ علمي- آموزشي؛


يادآوری- مستندات ارائه شده از سوي فرد متقاضي در زمينه سوابق تدريس، شامل دوره هاي تئوري و عملي (کارآموزي) است. 

7-
مستندات مربوط به سوابق دوره هاي آموزشي مرتبط طي شده (ارائه تصويرگواهينامه پايان دوره)؛

8- مستندات مربوط به سوابق تدوین یا مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی (تأیید دفتر مربوطه)؛

9- 
مستندات درخصوص سوابق تأليف، ترجمه و گردآوري کتاب يا مقاله؛

یادآوری 1 : فرآیند تأیید مدرسین همکار ، فقط ویژه همکاران شاغل در سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

یادآوری2 : فرد متقاضی باید پس از تکمیل فرم "اطلاعات فرد متقاضي تدريس" به شماره فرم1-222/143/ف درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات
مندرج در بندهای 1 الی 9 ( به صورت CD يا DVD )، در استان به اداره کل ذی ربط و در ستاد به دفتر آموزش تحويل نمايد.


یادآوری 3 :
ارائه حکم کارگزینی/ تصویرقرارداد کارمعین همکاران متقاضی، مستندات مرتبط با تمامی موارد فوق جهت احتساب امتیازات مطابق روش اجرایی نحوه بهره گیری از کارکنان سازمان ملی استاندارد برای تدریس به شماره مدرک  222/143/ر الزامی است.