1400/9/21 یکشنبه
مقدمه مدیران كنترل كیفیت نمونه استانی و ملی
 
   مدیر كنترل كیفیت شخصی حقیقی است كه مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده او بوده و صلاحیت علمی و فنی او طبق قانون به تایید سازمان می‌رسد و پروانه دریافت می‌كند.
سالانه، فعالیت ها و عملکرد مدیران کنترل کیفیت بر اساس ضوابط ارزیابی تعیین شده در "دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه" که از طریق ادارات کل استاندارد استانها در اختیار آنها قرار می گیرد (در زیر پورتال دفتر آموزش و ترویج استاندارد نیز بارگذاری و به روز رسانی شده است)، مورد ارزیابی قرار می گیرد و مدیران كنترل كیفیت نمونه توسط استان، انتخاب و در یکی از مناسب های مختلف اعم از روز جهانی استاندارد، روز ملی کیفیت و سایر مناسبت ها از سوی اداره کل استاندارد استان از آنها تشکر و قدردانی می گردد.
    سازمان ملی استاندارد ایران نیز در راستای حمایت و تشویق مدیران كنترل كیفیت نمونه ملی، تعدادی از برترین های مدیران كنترل كیفیت نمونه استان ها را بر اساس ضوابط ارزیابی تعیین شده در "دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه"، انتخاب و به تشخیص کمیته راهبری سازمان از آنها تقدیر به عمل می آورد.
     شایان ذکر است آن دسته از مدیران کنترل کیفیت نمونه حائز رتبه های یکم تا سوم استانی و یکم تا دهم ملی، مشمول مزایای رتبه بندی و نظام حمایتی پاداش و جبران خدمات و همچنین شایستگی عضویت در کمیسیون های استانی و مرکزی مدیران کنترل کیفیت مطابق با روش اجرایی مربوطه می گردند.