جمعه 7 مهر 1402   17:44:18
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/21 یکشنبه
مقدمه مدیران كنترل كیفیت نمونه استانی و ملی

مدیر كنترل كیفیت شخصی حقیقی است كه مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده او بوده و صلاحیت علمی و فنی او طبق قانون به تایید سازمان می‌رسد و پروانه دریافت می‌كند.
سالانه، فعالیت ها و عملکرد مدیران کنترل کیفیت بر اساس ضوابط ارزشیابی نوشته شده در "دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه" که از طریق ادارات کل استاندارد استانها در اختیار آنها قرار می گیرد (در زیر پورتال دفتر آموزش و ترویج استاندارد نیز بارگذاری و به روز رسانی شده است)، مورد ارزیابی قرار می گیرد و مدیران كنترل كیفیت نمونه توسط استان، انتخاب و در مراسم اداره کل استاندارد استان از آنها تشکر و قدردانی می گردد.
سازمان ملی استاندارد ایران نیز در راستای حمایت و تشویق مدیران كنترل كیفیت نمونه ملی، تعدادی از برترین های مدیران كنترل كیفیت نمونه استان ها را بر اساس ضوابط ارزشیابی نوشته شده در "دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه"، انتخاب و در مراسم روز جهانی استاندارد از آنها تقدیر به عمل می آورد.