1400/10/4 شنبه
مستندات الزامی جهت شرکت در فرآیند انتخاب مرکز آموزشی همکار نمونه
 
درخواست کتبی با امضای مدیر مرکز آموزشی
تکمیل فرم ضوابط و معیارهای انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه

آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات یا مجوزهای قانونی یا مجوزهای قانونی مربوطه
تصویر تاییدیه همکاری مرکز آموزشی با سازمان استاندارد
مدارک لازم درخصوص تامین بودن فضای آموزشی و اداری مناسب (تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت)
فهرست تجهیزات و وسایل کمک آموزشی مرکز
مستندات مربوط به مدرسان تمام وقت و پاره وقت براساس لیست بیمه یا قرارداد ارائه شده
مستندات و مدارک معتبر مرتبط با سابقه تدریس مدرسین (به صورت مکتوب و قابل استناد)
ارائه گواهینامه در زمینه استقرار سیستم های مدیریتی (ایزو9000، 14000 و ...) و رعایت استانداردهای مرتبط با حوزه فعالیت مرکز
ارائه مدارک معتبر در زمینه عضویت مرکز در مجامع داخلی و خارجی
ارائه تصویر تقدیرنامه از سازمان های معتبر علمی داخلی و خارجی در زمینه آموزش
د
اشتن مجوز فعالیت آموزشی از سایر سازمان های دولتی (ارائه تصویر مجوز مربوطه)

یادآوری:
مراکز اموزشی فقط موارد مرتبط به فعالیت یکساله خود را در فرم ضوابط انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه تکمیل و همراه مستندات به اداره کل استاندارد استان خود ارائه می نمایند.
یادآوری:
از بین مراکز آموزشی متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب مرکز آموزشی نمونه همکار به تعداد سه مرکز آموزشی انتخاب می گردند.