1400/9/15 دوشنبه
مستندات شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی در سازمان ملی استاندارد ایران


- معرفی نامه موسسهà مبنی بر موافقت با درخواست گذراندن فرصت مطالعاتی توسط متقاضی مطابق با فرم درخواست؛
- تصویرآخرین مدرک تحصیلی و مستندات مرتبط با مرتبه علمی متقاضی (اعم از حکم کارگزینی و غیره...)؛
- مستندات مرتبط با رزومه فرد متقاضی؛

یادآوری- مستندات مربوط به سوابق شغلی، پژوهشی، تألیف، ترجمه و گردآوری کتاب یا مقالات تخصصی و سوابق مرتبط با فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران را شامل می شود.

à منظور کلیه دانشگاه ها، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.