شنبه 9 مهر 1401   10:46:06
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/28 یکشنبه
مقدمه کارشناسان استاندارد

در
راستای واگذاری امورتصدی‌گری به بخش خصوصی و بر اساس ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-مصوبه 1371، سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، افراد (اشخاص حقیقی) و موسسات ذیصلاح (اشخاص حقوقی) را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انتخاب و ازآن ها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق ضوابط و قوانین آئین نامه "ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" می باشد که طی تصویب نامه شماره 85308/ت49913‌هـ  درتاریخ 1393/07/28 به تصویب هیات وزیران رسیده است.