1390/7/25 دوشنبه

تهران ضلع جنوبی میدان ونک، شماره 2592، کدپستی 1435694561، صندوق پستی 6139-14155
 تلفن : 5-88879461
 فاکس : 88887103
 

نام تلفن داخلی تلفن مستقیم
دفترمدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد 3223 88654030
گروه آموزش برون سازمانی 3187 88654058
گروه آموزش درون سازمانی 1229 88654058
گروه ترویج استاندارد 1223 88654035
گروه کارشناسان استاندارد 1275 88889665


 پست الکترونيکي:training@inso.gov.ir