شنبه 9 مهر 1401   12:51:44
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1390/7/25 دوشنبه

تهران ضلع جنوبی میدان ونک، شماره 2592، کدپستی 1435694561، صندوق پستی 6139-14155
 تلفن : 5-88879461
 فاکس : 88887103
 

نام تلفن داخلی تلفن مستقیم
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد 2234 88654054
گروه آموزش برون سازمانی 3187 88954097
گروه آموزش درون سازمانی 1229 -
گروه ترویج استاندارد 1223 88654035
گروه کارشناسان استاندارد 1275 88889665


 پست الکترونيکي: rtdpt@isiri.org.ir