1400/9/13 شنبه
مقدمه شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سازمان ملی استاندارد ایران

در راستای تقویت ارتباط سازمان ملی استاندارد ایران با مراکز علمی  و  استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که منجر به عملیاتی نمودن یافته های اعضای هیات علمی و آشنایی آن ها با نیازهای  صنعت و هدایت پروژه های پژوهشی به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه، این دفتر اقدام به تدوین  شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سازمان ملی استاندارد ایران نموده که مطابق آن اعضای هیات علمی می توانند از ظرفیت های موجود در سازمان ملی استاندارد ایران در ستاد و ادارات کل استان در سطح کشور جهت گذراندن فرصت مطالعاتی بهره برداری نمایند.