1400/9/9 سه‌شنبه
مقدمه آموزش برون سازمانی

لزوم توجه سازمان
ها به امرآموزش از آنجا ناشی می شود که توسعه کرامت انسانی و‌ توانمندسازی نیروی انسانی باعث افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت ها، توسعه مهارت ها و گسترش دانش کاربردی متناسب با پیشرفت های روبه رشد علمی و تکنولوژیک جامعه می شود . این مهم چنانچه صرف نظر از آموزش های شغلی کارکنان سازمان ها، مخاطبین برون سازمانی را نیز تحت پوشش قرار دهد از اثربخشی بالاتری برخوردار خواهد بود.

در همین راستا با توجه به رسالت سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با آموزش و ترویج استانداردها درجهت ارتقاء اندیشه ، نگرش و رفتارهای مخاطبین نسبت به مقوله استاندارد، یکی از سیاست ها و اهداف سازمانی این دفتر در سطح کشور و به صورت ملی توجه به امر آموزش در حیطه های فعالیت سازمان به ویژه در بخش برون سازمانی می باشد.
لذا با توجه به این مهم، دفتر آموزش و ترویج در راستای پاسخگویی به نیاز سازمانها و نهادهای متقاضی آموزش های مرتبط با استانداردسازی، سیستم های مدیریت و فنی مهندسی از طریق ادارات کل استاندارد استانها ، پژوهشگاه استاندارد و مراکز آموزشی همکار سازمان اقدام به نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی برون سازمانی در سطح کشور می نماید تا مخاطبین برون سازمانی بتوانند از این طریق نیازهای آموزشی خود را مرتفع نمایند .