1400/9/13 شنبه
مقدمه کارآموزی دانشجویان 

با توجه به آئین نامه اجرایی مصوبه مورخ 1361/08/17 هیئت وزیران در ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین در راستای ترویج استاندارد و آموزش نیروهای متخصص و فراهم نمودن زمینه های ارتباطی دانشگاه و صنعت و لزوم حضور دانشجویان دانشگاه ها/ مراکز آموزشی در محیط های علمی، تحقیقاتی و صنعتی، کارآموزی دانشجویان و دانش پژوهان در سازمان و ادارات کل استاندارد استان ها در واحدهای مختلف از سوی دفترآموزش و ترویج هماهنگی و اجرا می گردد.