چهارشنبه 27 تیر 1403   20:27:50
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/21 یکشنبه
مقدمه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب قانون  تعیین می‌شود
.
 مدیر کنترل کیفیت پس از دریافت پروانه تایید صلاحیت، نماینده رسمی سازمان در واحد هاي تولیدي / خدماتی محسوب گردیده و باید وظایف مربوطه به مدیرکنترل کیفیت را برابر با ماده 9 آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت به نحو احسن به انجام رساند .مدیران کنترل کیفیت دوره هاي کارآموزي مورد نیاز خود را بنا بر صلاحدید و با هماهنگی ادارات کل استاندارد استان ها می‌توانند به ترتیب در آزمایشگاه هاي، آزمایشگاه همکار، ادارات کل استان ها و پژوهشگاه استاندارد انجام داده و گواهینامه کارآموزي مربوطه را دریافت نمایند.
پروانه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت داراي اعتبار دو سال می باشد و تمدید یا تجدید این پروانه منوط به گذراندن دوره هاي آموزشی مربوطه (حداقل 16 ساعت در سال) و اجراي دقیق و دستورالعمل هاي مرتبط، ارائه گزارش فعالیت ها و تائید مدیر کل استاندارد استان می‌باشد.