چهارشنبه 27 تیر 1403   19:37:44
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/28 یکشنبه
تعرفه حق الزحمه

قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) در سال 1400

در اجرای تبصره (2) ذیل ماده (13) آئین نامه موضوع ماده (15)  قانون سازمان ملی استاندارد ایران
، قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد حقیقی در سال 1400 به ازاء هر ساعت کار کارشناسی مبلغ چهار صد و پنجاه هزار ریال  (450/000 ریال) تعیین شده است. بدین منظور حق الزحمه کارشناسان استاندارد برای انجام وظایفی که به آنان ارجاع می گردد، بر اساس مفاد ماده مذکور و متناسب با آخرین مدرک تحصیلی آنان قابل پرداخت می باشد.