1400/9/10 چهارشنبه
در راستاي بهره گيري از توان مراکز آموزشي در زمينه آموزش مسئولين کنترل کيفيت کشور، کارشناسان استاندارد و ترویج فرهنگ استاندارد از طریق آموزش در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به بررسي درخواست مراکز آموزشي متقاضي همکاري آموزشي با سازمان استاندارد در
زمينه هاي آموزشي فني و تخصصي مي نمايد.

متقاضيان مي توانند ضمن مطالعه فرآيند تأييد مراکز آموزش همکار و مستندات الزامی مربوطه نسبت به تکميل فرم درخواست تأييد مرکز آموزشي اقدام نموده و مطابق فرآيند فوق مدارک و مستندات منضم به فرم درخواست را جهت بررسي اوليه و بازديد کارشناس آموزش اداره کل استاندارد استان به اداره کل ذیربط ارسال نمايند.
شايان ذکر است که پس از انجام بررسی های کارشناسی و تکمیل فرم امتیازدهی، در صورت کسب حدنصاب تعیین شده امتیازات توسط شرکت متقاضی، درخواست مراکز در کميته تأييد مراکز آموزشي در محل اداره کل استاندارد استان ذیربط مطرح می گردد و درصورت تأييد ، تأييديه مرکز آموزشي جهت همکاري هاي آتي در زمينه مورد تأييد به مرکز اعطا و مرکز آموزش مذکور مي تواند در حيطه هاي مورد تأييد با توجه به امتیاز اکتسابی در سه رتبه 1 ، 2 و 3 در سطح کشوری فعاليت نمايد. شايان ذکر است که اسامي مرکز آموزشي تأييد صلاحيت شده از سوی دفتر آموزش و ترویج، در فهرست مراکز آموزشي همکار سازمان ملی استاندارد ايران درج مي گردد.