شنبه 9 مهر 1401   11:43:12
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/10 چهارشنبه
مقدمه تاییدیه مراکز آموزشی همکار

در راستای بهره گیری از توان مراکز آموزشی در زمینه آموزش مسئولین کنترل کیفیت کشور، کارشناسان استاندارد و ترویج فرهنگ استاندارد از طریق آموزش در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به بررسی درخواست مراکز آموزشی متقاضی همکاری آموزشی با سازمان استاندارد در زمینه های آموزشی فنی و تخصصی می نماید.
متقاضیان می توانند ضمن مطالعه فرآیند تایید مراکز آموزش همکار و مستندات الزامی مربوطه نسبت به تکمیل فرم درخواست تایید مرکز آموزشی اقدام نموده و مطابق فرآیند فوق مدارک و مستندات منضم به فرم درخواست را جهت بررسی اولیه و بازدید کارشناس آموزش اداره کل استاندارد استان به اداره کل ذیربط ارسال نمایند.
شایان ذکر است که ضمن بررسی تکمیلی مدارک در این دفتر و پس از اعلام به اداره کل ، درخواست مراکز در کمیته تایید مراکز آموزشی در محل اداره کل استاندارد استان ذیربط مطرح می گردد و درصورت تایید، تاییدیه مرکز آموزشی جهت همکاری های آتی در زمینه مورد تایید به مرکز اعطا و مرکز آموزش مذکور می تواند در حیطه های مورد تایید با توجه به امتیاز اکتسابی در سه رتبه 1 ، 2 و 3 در سطح کشوری فعالیت نماید. شایان ذکر است که اسامی مرکز آموزشی تایید صلاحیت شده، در فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران درج می گردد.