جمعه 7 مهر 1402   16:20:10
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/21 یکشنبه
مقدمه کارآموزی مدیران کنترل کیفیت

کارآموزی مدیران کنترل کیفیت با توجه به اجباری بودن گذراندن دوره کارآموزی به منظورتائیـد صـلاحیت، نصـب و عزل مدیران کنترل کیفیت و صدور گواهینامه مربوطـه و همچنـین تمدیـد آن برابـر تبصره 6 ماده 9 قانون سازمان، مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی/ خـدماتی موظفند روش های کنترل کیفیت محصول / خدمات را بر اساس اسـتانداردهای ملـی ایران ودر موارد خاص بر اساس استانداردهای بین المللی آموزش ببینند. این آموزش ها در آزمایشگاه های پژوهشگاه، ادارات کل استانی و آزمایشگاه های همکار سـازمان بـه صورت کارآموزی انجام می پذیر
د.

هدف از انجام کارآموزی، آشنایی مدیران کنترل کیفیت با روش های کنترل کیفیت محصولات / خدمات بر اساس استانداردهای ملی می باشد و در موارد خاص که برای محصول و یا خدمات مورد نظر، استاندارد ملی تدوین نشده باشد، استانداردهای بین المللی و به کارگیری آنها در امر کنترل کیفیت محصول و خدمات بنابر ضرورت مد نظر می باشد.
 کارآموزی در پژوهشگاه استاندارد با استفاده از سامانه کارآموزی و از طریق ثبت نام توسط رابطین آموزش در ادارات کل استاندارد استان ها انجام می گیرد. شایان ذکر است که این سامانه کارآموزی برای کارآموزی کارشناسان آزمایشگاه های همکار نیز قابل بهره برداری می باشد.