چهارشنبه 27 تیر 1403   19:11:40
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/21 یکشنبه
آموزش و کارآموزی مدیران کنترل کیفیت

مطابق ماده 20 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و آئین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای تکالیف قانونی خود جهت تسهیل و تشریح فرآیندهای کارآموزی و آموزش مدیران کنترل کیفیت نسبت به تدوین و ارائه "راهنمای آموزش و کارآموزی مدیران کنترل کیفیت" اقدام نموده است.
در این راستا برابر ماده 2 و تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه، ادارات کل استاندارد استان ها موظفند شرایط گذراندن دوره های کارآموزی را برای افراد واجد شرایط دریافت پروانه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت فراهم نمایند.
 لذا مطابق سیاست های اجرایی دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان افزایی در حوزه کارآموزی مدیران کنترل کیفیت، این آموزش ها حسب اولویت در ادارات کل استاندارد استان، آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده و آزمایشگاههاي پژوهشگاه سازمان بـه صورت کارآموزي در بستر سامانه یکپارچه اجرای استاندارد ( سینا) به نشانی: https://isom.inso.gov.ir/standard/mainpage.php انجام می پذیرد.
همچنین برابر آئین نامه مذکور، تمدید پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی عمومی و تخصصی تعیین شده از سوی دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توان افزایی (به طور متوسط سالانه حداقل 16 ساعت) می باشد.
لذا با توجه به نقش و اهمیت مدیران کنترل کیفیت و تکالیف قانونی مصرح در آئین نامه مذکور مبنی بر انجام صحیح وظایف قانونی، بهبود فرآیندها، انسجام در فعالیت‌ها، ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی و خدماتی ارائه شده در واحدهای صنعتی و خدماتی و اهمیت آموزش های مبتنی بر تحقق این اهداف، منجر به تعریف دوره های آموزشی ویژه با عنایت به وظایف و اختیارات این افراد می گردد.