چهارشنبه 27 تیر 1403   20:08:56
بيشتر
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
1400/9/21 یکشنبه
مقدمه آموزش مدیران کنترل کیفیت

با توجه به اینکه
طبق آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، تمدید پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط (به طور متوسط سالانه حداقل 16 ساعت) می باشد و نیز با توجه به نقش و اهمیت مدیران کنترل کیفیت و تکالیف قانونی مصرح در آیین نامه مذکور در راستای انجام صحیح وظایف قانونی، بهبود فرآیندها، انسجام در فعالیت‌ها، ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی و خدماتی ارائه شده در واحدهای صنعتی و خدماتی و همچنین مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و/ بین المللی و آموزش پرسنل تحت سرپرستی مدیران کنترل کیفیت، اهمیت آموزش های مبتنی بر تحقق این اهداف، منجر به تعریف دوره های آموزشی ویژه با عنایت به وظایف و اختیارات این افراد شده است.