1400/9/13 شنبه
مقدمه انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه

به منظور ایجاد رقابت سالم بین مراکز آموزشی همکار، لزوم تشویق مراکز ذیربط و در جهت ارتقاء علمی و فنی آموزش ها در سطح کشور، دفتر آموزش و ترویج سالیانه از بین مراکز آموزشی همکار سازمان استاندارد، تعداد 3 مرکز آموزشی را انتخاب می نماید.
مراکز آموزشی علاقه مند می توانند ضمن مطالعه فرم " راهنمای تکمیل و امتیازدهی مراکز آموزشی همکار نمونه "، نسبت به تکمیل آن اقدام و به انضمام مستندات الزامی به اداره کل استاندارد استان متبوع خود ارسال و در فرآیند مذکور شرکت نمایند.
لازم به توضیح است که بررسی نهایی مستندات مراکز آموزشی متقاضی براساس جدول امتیازدهی تکمیل شده از سوی اداره کل استان و جمع بندی نهایی از سوی دفتر امور آموزش و ترویج انجام و در کمیته تخصصی مربوطه مطرح و بر اساس امتیازات مکتسبه، تعداد 3 مرکز آموزشی نمونه تعیین می‌گردند. لازم به توضیح است که اسامی مراکز نمونه هر سال در " فهرست مراکز آموزشی همکار نمونه " در پایگاه اطلاع رسانی سازمان استاندارد درج می گردد.