شنبه 9 مهر 1401   08:35:20
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
تقویم آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد در تابستان 1401
دفتر آموزش کارکنان در راستای اهداف آموزشی و برنامه های مصوب سالانه دوره های آموزشی تابستان سال 1041 را برگزار می کند. 


نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد
نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد در اردیبهشت ماه 1401 برگزار گردید.


کاشت درخت توسط مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج
مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج مبادرت به کاشت درخت نمودند.


برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.


برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 1400/09/30 برگزار شد.


تقویم آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد در تابستان 1401
نشست دفتر آموزش و ترویج با دفتر آموزش پژوهشگاه استاندارد
کاشت درخت توسط مدیرکل و کارکنان دفتر آموزش و ترویج
برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
1400/4/5 شنبه