چهارشنبه1403/3/30

06:15:4

318

انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی سال 1403

نظر به اجرای فرایند انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری و با توجه به مدت زمان باقیمانده جهت شرکت در فرایند مذکور، آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که متقاضی شرکت در این فرایند می باشند، می توانند ضمن مطالعه شرایط ورود به فرایند و راهنمای تکمیل کاربرگ ارزیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه درخواست خود را به انضمام مستندات به اداره کل استاندارد استان ذیربط تحویل نمایند.

تذکر:  آخرین مهلت ارسال مدارک به ادارات کل استاندارد استان، پانزدهم تیرماه می باشد.